Σήμανση CE

ce-mark-official

ΣΗΜΑΝΣΗ CE -ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η σήμανση CE αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη σήμανση CE.

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν και την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης, ένας προμηθευτής προϊόντων δηλώνει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις όλων των σχετικών εφαρμοστέων οδηγιών.

Η σήμανση CE διασφαλίζει ότι το προϊόν σας εισέρχεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του στις χώρες που αποτελούν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, δίνοντάς σας άμεση πρόσβαση σε μια αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Η CertSolutions αξιολογεί τη συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των περισσότερων οδηγιών και κανονισμών της ΕΕ και συντάσσει τον αντίστοιχο Τεχνικό Φάκελο όπως επίσης αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την διεξαγωγή των δοκιμών που απατούνται για την πλήρωση των υποχρεώσεων των αντιστοίχων οδηγιών.

Διαθέτει πολύχρονη πείρα στην σήμανση CE και στην εξέταση της συμμόρφωσης προϊόντων με τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και στην Διαδικασία Πιστοποίησης τους.

MD – Οδηγία Μηχανών ( Directive 2006/42/EC)

Η οδηγία μηχανών (2006/42) αντικατέστησε την Οδηγία (98/37) και θέτει το πλαίσιο κυκλοφορίας των Μηχανημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πριν την διάθεση των μηχανημάτων στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης τους ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος οφείλει να:

  • εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που παρατίθενται στο παράρτημα Ι (2006/42/ΕΚ)
  • εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που μνημονεύεται στο τμήμα Α του παραρτήματος VIΙ είναι διαθέσιμος (2006/42/ΕΚ)
  • παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης·
  • εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 (2006/42/ΕΚ)
  • συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα (2006/42/ΕΚ)
  • επιθέτει τη σήμανση «CE» σύμφωνα με το άρθρο 16 (2006/42/ΕΚ).

Η CertSolutions διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης μεγάλης γκάμας μηχανών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ., και την σύνταξη του αντίστοιχου τεχνικού Φακέλου CE.

Με την πολυεπιστημονική προσέγγιση στην CertSolutions λειτουργούμε ως (one-stop shop) για τον τομέα αυτό με ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας.

(CPR)- Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (Regulation (EU) No. 305/2011)

Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων (305/2011), που αντικατέστησε την Οδηγία Δομικών Προϊόντων (89/106/EΟΚ), καθορίζει τους όρους για την διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων, με την θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για την έκφραση της επίδοσης των δομικών προϊόντων σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με τη χρήση της σήμανσης CE στα τα εν λόγω προϊόντα.

Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών.

Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τη δήλωση επίδοσης, όπως έχει σχεδιαστεί από τον κατασκευαστή.

Η CertSolutions διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την υποστήριξη σας σε μια μεγάλη γκάμα Δομικών Προϊόντων και την σύνταξη της Δήλωσης Επίδοσης και του αντίστοιχου τεχνικού Φακέλου CE.

Με την πολυεπιστημονική προσέγγιση στην CertSolutions λειτουργούμε ως one-stop shop για τον τομέα αυτό με ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας.