Ανυψωτικά

certsolutions_ανυψωτικά

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Ανυψωτικό μηχάνημα είναι το μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης.

Μερικά παραδείγματα ανυψωτικών μηχανημάτων είναι: περονοφόρα (clark), υδραυλικοί γερανοί επί οχήματος (παπαγαλάκια), τηλεσκοπικοί & οικοδομικοί γερανοί, γερανογέφυρες, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί μετακίνησης οχημάτων, αναβατόρια συσκευών & προσωπικού, κ.λ.π.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) και η επανάληψη αυτών των ελέγχων καθορίζεται από την κατάταξη του μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας.

Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.